مصاحبه مدیر پرتال در رادیو اقتصاد

درخصوص صنعت سنگ ایران

زبان: فارسی

فایل صوتی بخش اول

Your browser does not support the audio tag.

فایل صوتی بخش دوم

Your browser does not support the audio tag.